DLC COATINGS ON SPHERICAL ELEMENTS OF HIP ENDOPROSTHESES

Vasyl Makarov, Vasylyev V. V., Strel'nitskij V. E., Skoryk M. A., Boyko I. V. And Lazarenko G. O.